lne Gevers curator  \  writer  \  activist

 back
1 | 2 | 3

Niet Normaal Difference on Display (voorheen Alleman)
Design: Kossmann & De Jong

Publicatie
PDF: 1,4 MB [ download ]

Gegevens project
Naam: Niet Normaal · Difference on Display. Het geheel bestaat uit een tentoonstelling van hoog artistiek niveau met beeldende kunst, films, documentaires, interactieve sites en games voor een breed publiek in de Amsterdamse Beurs van Berlage en een parallelprogma dat doelgroepen als studenten, professionals en geïnteresseerden verdieping van het thema biedt. Sleutelwoorden: Cultuurbevordering, sociale cohesie, maatschappij-verandering.

Omschrijving van het project
De tentoonstelling Niet Normaal · Difference on Display onderzoekt normaliteit. Het concept is ontwikkeld binnen de context van maakbaarheid, consumentencultuur en de fusie tussen mens en intelligente technologie. Beeldende kunstenaars en bezoekers herkennen zich in de hedendaagse thematiek. Kunstwerken worden getoond in samenhang met andere documenten (films, documentaires en technologie) die deel uitmaken van onze visuele cultuur. De tentoonstelling waarborgt de autonomie van de werken maar wil tevens een signalerende context bieden. Juist deze aanpak maakt het mogelijk vragen te formuleren en visies te ontwikkelen die in maatschappelijke zin indruk maken.

Veel kunstenaars die deelnemen aan Niet Normaal laten zich inspireren door een idee van schoonheid dat eerder omarmt dan beperkt. Hiermee wordt een esthetisch oog ontwikkeld dat mogelijk maakt waar te nemen wat niet eerder kon worden gezien. De geselecteerde kunstenaars herkennen het gewone in het bijzondere en maken het abnormale zichtbaar in wat we accepteren als alledaags en vertrouwd. De artistieke invalshoeken en tactieken zijn daarbij verschillend, al kenmerken de meeste werken zich door een fascinerende gelaagdheid, vrij van slogans of stereotypering.

De gelaagdheid van de kunstwerken vindt zijn echo in de opbouw en inrichting van de tentoonstelling. Daarbij wordt uitgegaan van de typologie van de stad. De stad als ruimtelijke invulling, maar ook de stad als symbool voor vrijheid, diversiteit en flexibiliteit. Een stad die we niet zozeer herkennen aan haar gebouwen als wel aan haar belofte. Het visionaire beeld van een dynamische stad, waarin een mens zich afwisselend anoniem en geborgen kan voelen, inspireert om norm en verschil te visualiseren.

In deze stad baant de bezoeker zich een weg. Bij elke hoek of nieuwe straat ontluikt zijn of haar bewustzijn. Niet omdat het opgelegd wordt, maar doordat de bezoeker de eigen bril gaat ervaren. De bril waarmee je kijkt, waarmee je de samenleving, de ander en ook jezelf waarneemt.

Deze bril, de basis voor ons gedrag en de manier waarop we medemensen bejegenen, is ook uitgangspunt voor de publicatie en het parallelprogramma. Als belangrijk onderdeel van de manifestatie zullen films, debatten, theatervoorstellingen, workshops en educatieve trajecten genoemde thema's verdiepen en ververbreden. Niet Normaal wil ook hier geen pasklare antwoorden geven, maar de mogelijkheid bieden tot kritische zelfreflectie aangaande een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onszelf en onze medemensen, in het bijzonder in  asymmetrische relaties.

Samenwerking
BAK Utrecht, Kossmann & de Jong, NAI publishers, De Waag, Idfa, Kosmopolis.

Waar en wanneer
Wanneer: Najaar 2009
Waar: De tentoonstelling vindt plaats in de Beurs van Berlage, Amsterdam. Het parallelprogramma vindt o.a. plaats in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Educatie
Het parallelprogramma heeft een duidelijk educatief karakter. Het biedt kansen voor een goede spreiding van de discussie naar andere culturele en wetenschappelijke terreinen zoals theaters, filmzalen en debatcentra. Niet alleen in Amsterdam, ook in andere plaatsen in Nederland. Specifieke doelgroepen van het parallelprogramma zijn studenten, scholieren en medewerkers van (hogere) onderwijsinstellingen. Centraal staat het creëren van (h)erkenning voor mensen die op basis van gezondheid, validiteit of gedrag afwijken van de standaard. Dit stimuleert beeldvorming, gedrag en maatschappijverandering.

Het parallelprogramma bestaat uit
- Trialogen in het BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. Gesprekken tussen wetenschappers, kunstenaars en de onmisbare derde groep: toeschouwers, consumenten en cliënten. Dit ter voorbereiding van een bezoek aan de manifestatie.
- Symposium 'Disability on Display' in de Beurs van Berlage, in samenwerking met Hogeschool Utrecht en Universiteit van Amsterdam. Deelnemers zijn kunstenaars, wetenschappers, schrijvers, managers, activisten, politici en andere belanghebbenden.
- Educatief arrangement voor groepen ter voorbereiding op een rondleiding door de tentoonstelling in de vorm van een workshop of lezing.
- Educatief arrangement voor het voortgezet onderwijs, in het kader van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming met onder andere lesbrieven, een rondleiding en speciale opdrachten.
- Podiumkunstprogramma met een uniek theater-, film-, en literair programma voor alle geïnteresseerden in de directe omgeving van de tentoonstelling in de Beurs van Berlage.
- Stimulering van thematische programma's van bioscopen en filmhuizen, het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) en het International Filmfestival, Stadsschouwburg Amsterdam en andere theaters, muziekcentra en poppodia.
- Een tiental lezingen en gastcolleges op hogescholen en universiteiten, onder andere binnen de bestaande Studium Generale activiteiten.
- Aangezwengelde debatten over samenleving, kunst, wetenschap en handicap op gebruikelijke én ongebruikelijke plekken.

Communicatie
De thematiek spreekt een breed publiek aan. De manifestatie kiest nadrukkelijk voor invalshoeken die voorbij gaan aan preken voor eigen parochie. Diversiteit en maakbaarheid geven eigentijdse kleur aan denken over kansen en bedreigingen voor kwetsbare groeperingen in de huidige en toekomstige samenleving. Een samenleving die concreet en herkenbaar wordt voorgesteld door de typologie van de samenleving, inzet van de tentoonstellingdesign van Kossmann & de Jong. (Zie boekje Alleman. Difference on Display). De laagdrempeligheid van de Beurs van Berlage lokt eveneens mensen die buiten de voor de hand liggende doelgroepen vallen. Aan verschillende deeldoelgroepen wordt uitgelegd waarom het de moeite waard is de manifestatie te bezoeken. Uit de communicatiecampagne zal blijken dat elke doelgroep zo zijn eigen redenen heeft.

Het publiciteitsplan richt zich vanuit de inner circle op de 'buitenwereld'. De achterban van CG-Raad en expertisecentrum handicap + studie biedt een schat aan potentieel geïnteresseerde bezoekers. De CG-Raad bereikt als landelijke koepel van 150 patiëntenorganisaties een belangrijk deel van de naar schatting anderhalf miljoen mensen met een beperking exclusief hun sociale netwerk. Expertisecentrum handicap + studie onderhoudt contacten met 550.000 studenten in het hoger onderwijs en de daaraan verbonden duizenden medewerkers. De communicatiecampagne richt zich ook op professionals uit de zorg en (para)medische wereld. Groepsarrangementen zullen een bezoek vergemakkelijken.

Het communicatieplan steunt grotendeels op buzzing en free publicity, met aandacht voor de specifieke belangstelling van veel (sub)doelgroepen. Promotieactiviteiten richten zich voor een aanzienlijk deel op aanreiken van informatie en ervaringen aan opinieleiders en bekende Nederlanders. Om verzekerd te zijn van substantiële aandacht in de media zoekt de organisatie vaste mediapartners.

Vanzelfsprekend wordt de boodschap in eigen media geregisseerd naar buiten gebracht. Een website volgt de groei van het project, advertentiecampagnes wekken de nieuwsgierigheid en videoclips zijn beschikbaar voor nieuws- en praatprogramma's. Hierin spelen we met de gelaagde ervaring die de bezoeker ook zal beleven: verleiding, schok, bewustwording en (h)erkenning. Een op grote schaal gratis te verspreiden manifestatiekrant en flyers bieden beknopte, feitelijke informatie en verleidt de lezer tot een bezoek aan een of meerdere onderdelen van de manifestatie.

Aantal: 50.000 betalende bezoekers
Het veelvoudige van dit aantal wordt bereikt d.m.v. samenwerking met mediapartners bij de omroep, dag- en weekbladen, Rotterdams filmfestival, IDFA.

[top]